home

सबै  (ALL)

"बहु-सांस्कृति परिवार" को अर्थ भनेको विवाहद्वाारा आप्रवासी भएको वा स्वदेशीकरणको लागि अनुमति प्राप्त गरेको र जन्ममा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्ममा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता प्राप्त गरेको व्यक्ति भएको परिवार हो। गणतन्त्र कोरियाको नागरिकसँग डि फ्याक्टो वैवाहिक सम्बन्धमा जन्मेको बच्चालाई हुर्काइरहेको बहु-सांस्कृतिक परिवारको सदस्य बहु-सांस्कृतिक परिवारहरूको सहायताको ऐन अन्तर्गत सहायताहरूको लागि पनि योग्य हुनुहुन्छ।

गणतन्त्र कोरियाको कुनै राष्ट्रियता नभएको विदेशी नागरिकले न्याय मन्त्रीबाट स्वदेशीकरणको लागि अनुमति प्राप्त गर्दै गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष रूपमा, गणतन्त्र कोरियाको नागरिक जीवनसाथी भएको विदेशी नागरिकले सामान्य स्वदेशीकरण, सहजीकरण गरिएको स्वदेशीकरण र विशेष स्वदेशीकरण जस्ता तीन प्रकारका स्वदेशीकरणसँग सहजीकरण गरिएको स्वदेशीकरणको सहज तरिकामा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा भनेको राष्ट्रिय जीवनको स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको सामाजिक बीमा हो। विशेषगरी, चिकित्सकीय लागतहरूको भारलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाका सबै सदस्यहरू, जसलाई उक्त बीमा खरिद गर्न दिइनेछ, को बीचमा साझा गरिनेछ। सबै कार्यस्थलहरूका कामदार र रोजगारदाताहरू र सरकारी अधिकारी तथा विद्यालयका कर्मचारीहरू बीमित कर्मचारी हुनुहुनेछ।

यो जानकारीले स्वास्थ्य बीमा योगदानहरू भुक्तानी गर्ने बीमित कर्मचारीलाई चिकित्सा स्याहार लाभ तथा स्वास्थ्य जाँचहरू, आदि र बीमा योगदानहरूको गणना र भुक्तानी सहित बीमा लाभहरूको रसिद जस्ता उपयोगी कानूनी ज्ञान उपलब्ध गराउँछ।
भिन्न राष्ट्रियताका दुई व्यक्तिबीचको विवाह नै अन्तर्राष्ट्रिय विवाह हो ।

गणतन्त्र कोरियामा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाहले कानूनी मान्यता पाउन‚ सम्बन्धित विवाहका पक्षहरूको आफ्नै देशको कानून अनुसार भएको र आधिकारिक प्रशासनिक निकायमा वैवाहिक स्थिती दर्ता भई पारिवारिक नाता कायम गरिएको हुनुपर्नेछ ।

यदि कुनै विदेशी नागरिकले गणतन्त्र कोरियाको नागरिकसँग विवाह गरेमा र गणतन्त्र कोरियामै बसोबास गरेमा‚ सम्बन्धित व्यक्तिलाई गणतन्त्र कोरियाको नागरिकको पति वा पत्नीको दर्जा दिईनेछ । त्यसैले‚ यस्ता सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पूर्ववत् अस्थायी बसोबासको अवस्थालाई कोरियाली नागरिकका पति वा पत्नीलाई उपलब्ध गराईने रेसिडेन्स (एफ–२) भिसामा परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

यस बाहेक‚ गणतन्त्र कोरियाका नागरिकसँग विवाह गरेका कुनै पनि विदेशी नागरिकले राष्ट्रियता ऐन अनुसार गणतन्त्र कोरियाको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । गणतन्त्र कोरियाको नागरिक ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसारवारिसनामाको व्यवस्था बमोजिम विवाहित सम्बन्ध भएकै अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको पति/पत्नीको मृत्यु भएमा‚ जीवित रहेका पति/पत्नीले मृतकको सम्पत्ति हकदाबी गर्न सक्नेछन् ।

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보