home

सबै  (ALL)

कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ठ हिसाबले अवकाश लाभ प्रदान गर्ने रोजगारदाताले अवकाश ग्रहण गर्ने कर्मचारीहरूलाई लगातार रोजगारीको प्रत्येक वर्षको कम्तीमा 30 दिनको औसत ज्याला बराबरको रकम भुक्तान गर्नुपर्छ।अवकाश निवृत्ति योजनाहरू तीन प्रकारका हुन्छन्: निश्चित लाभ निवृत्ति योजना, निश्चित योगदान निवृत्ति योजना र व्यक्तिगत अवकाश योजना। निश्चचित लाभ निवृत्ति योजना भनेको एउटा अवकाश योजना हो जसमा कर्मचारीले अवकाश हुँदा पूर्वनिर्धारित रकम प्राप्त गर्छ। निश्चित योगदान निवृत्ति योजना भनेको एउटा अवकाश योजना हो जसमा रोजगारले वार्षिक ज्यालाको 1/12 भाग बराबरको पूर्वनिर्धारित रकम कर्मचारीको अवकाशमा कर्मचारीलाई योगदान गर्छ। व्यक्तिगत अवकाश योजना भनेको एक प्रकारको प्रोग्राम हो जसले कर्मचारीलाई रोजगार छोड्दा वा अवकाश हुँदा प्राप्त गरेको लाभ आफ्नो व्यक्तिगत बचत खातामा स्थानान्तरण गर्न दिन्छ।
तपाईंले नयाँ काम खोज्ने प्रयास गरिरहँदा नियमित आम्दानीको कारण कुनै जीवनयापन गर्न अप्ठ्यारो अनुभव गर्नुभएको छ? कामको लागि आवश्यक सीपहरू भएको र सक्रियता पूर्वक काम खोजी गर्ने मानिस बेरोजगारीको लाभहरू प्राप्त गर्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ। बताइएका लाभहरू कामदारहरूको जीविकोपार्जनमा तिनीहरूलाई स्थिरता प्राप्ति गर्नेमा मद्दत गर्न र थप प्रभावकारी रूपमा नयाँ काम पत्ता लगाउने प्रयासहरू गर्ने बनाउन डिजाइन गरिएको हो।

यस विषय-सूचीले ① काम खोज्ने लाभ, ② रोजगारी पदोन्नति भत्ता, ③ स्वयं रोजगारीको लागि बेरोजगारी लाभहरू र ④ बेरोजगारी लाभहरू-सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानको परीक्षण गर्छ र उचित कानूनमा जानकारी उपलब्ध गराउँछ।

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1 2 마지막 페이지로
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보