Giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng
Nếu người tiêu dùng bị thiệt hại khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng, họ nên xử lý như thế nào?

Nếu có vấn đề xảy ra với hàng hoá đã bán, có thể giải quyết thông qua các phương pháp chủ yếu sau: ① thỏa thuận trực tiếp giữa người tiêu dùng và bên bán; ② hòa giải hoặc thương lượng thông qua một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và một bên thứ ba; ③ khởi kiện.

Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp với bên điều hành kinh doanh để thông báo về thiệt hại và yêu cầu bồi thường. Nếu người tiêu dùng không thể trực tiếp giải quyết vấn đề với bên điều hành kinh doanh, chẳng hạn như khi bên điều hành từ chối bồi thường hoặc không chấp nhận khiếu nại của người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể khiếu nại tại trung tâm bảo vệ người tiêu dùng của chính quyền địa phương, Cơ quan Tiêu dùng Hàn Quốc và các tổ chức người tiêu dùng hoặc đệ đơn khiếu kiện nhỏ hoặc nộp đơn ra lệnh thanh toán, hoà giải dân sự hoặc khởi kiện dân sự lên toà án để giải quyết vấn đề.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion